Jaarverslag 2015

25 januari 2016

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van DANS in 2015 aan de hand van drie strategische prioriteiten en zeven doelen.

In 2015 is de strategienota Samen data delen 2015-2020 gepubliceerd met drie strategische prioriteiten:

1) DANS vormt een toonaangevende bouwsteen in de landelijke en internationale datavoorziening

2) DANS verbetert de dienstverlening aan een toenemend aantal gebruikers

3) DANS realiseert efficiënte en geïntegreerde systemen ter ondersteuning van zijn kerndiensten

Binnen deze prioriteiten zijn zeven doelen gedefinieerd waaraan per jaar het slagen van de DANS-strategie kan worden afgelezen. Dit jaarverslag geeft de stand van zaken 2015 weer.

Stand van zaken

Prioriteit 1: DANS vormt een toonaangevende bouwsteen in de landelijke en international datavoorziening

Doel 1: DANS is prominent aanwezig in de federatieve data-infrastructuur

DANS participeerde in 2015 in 14 nationale (2014: 5) en 14 internationale (2014: 9) dataprojecten. Het DANS-archief voldoet sinds 2015 aan de WDS-certificering, de aanvraag voor de DIN-certificering is ingediend. Deze voortgang is in lijn met het meerjarenbeleid.

Prioriteit 2: DANS verbetert de dienstverlening aan een toenemend aantal gebruikers

Doel 2: groei dienstenverbruik met 50% tot 2020

De cijfers van 10 kwantitatieve indicatoren worden omgezet in een samengesteld indexcijfer (1 januari 2015=100). Per 31 december 2015 stond de index op 113. Deze groei – welke een maat is voor de groei in het aantal afnemers van de door DANS aangeboden diensten – in is lijn met de verwachting (index op 150 eind 2019).

 

Doel 3: toename tevredenheid gebruikers

Dit doel geeft inzicht in de kwaliteit van de geleverde diensten. Het aantal serviceproviders die EASY harvesten, is gelijk gebleven. Voor het meten van de gebruikerstevredenheid zijn de cijfers van 8 kwantitatieve indicatoren omgezet in een samengesteld indexcijfer (1 januari 2015=100). Per 31 december 2015 stond deze index op 186. Deze groei blijft iets achter bij de verwachting.

Doel 4: support databeheer tijdens lopend onderzoek

De ondersteuning van databeheer tijdens lopend onderzoek rust op 2 pijlers: het beheer van de dienst DataverseNL als backoffice service ter ondersteuning van Research Data Management en het aanbieden van consultancy op dit gebied. DANS streeft naar 28 participanten binnen het DataverseNL netwerk in 2020. Eind 2015 kende DataverseNL 9 participanten. Dit aantal zal naar verwachting toenemen. In 2015 telde DANS 2 RDM-consultancy opdrachten.

Doel 5: software sustainability

Voor duurzaam gebruik van data is het belangrijk om ook de software die nodig is om de data correct te interpreteren, duurzaam herbruikbaar te houden. DANS heeft in 2015 als eerste aanzet hiertoe een rapport over deze problematiek ‘Research Software at the Heart of Discovery: Principles of Academic Software Sustainability’ voorgelegd aan de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). Daarnaast is in het rapport ‘Data Doordacht’ (aangeboden aan de Stuurgroep DANS) een hoofdstuk aan Software Sustainability gewijd. Dit vormt een aanzet tot een pilot met partners in de federatieve infrastructuur in 2016.

Prioriteit 3: DANS realiseert efficiënte en geïntegreerde systemen ter ondersteuning van zijn kerndiensten

Doel 6: koppeling informatiesoorten

DANS biedt geleidelijk alle metadata en een selectie van datasets aan als Linked Open Data (LOD) en zal Research & Innovatie-projecten uitvoeren om data te koppelen. DANS had als streven om eind 2015 de EASY-metadata als LOD aan te bieden, dit heeft echter vertraging opgelopen door personele wisselingen. Wel is gewerkt aan het ontwikkelen van een SPARQL-endpoint binnen het CEDAR-project.

 

Doel 7: innovatie en afstemming van systemen

Het doel is om de kernsystemen EASY, NARCIS en DataverseNL te verbeteren of te vervangen. In 2015 is gewerkt aan het interoperabel maken van deze 3 systemen, waarbij er tevens naar wordt gestreefd de overlap binnen de systemen te laten verdwijnen. Er is gestart met het meer expliciet maken van waar de systemen in feite toe dienen: EASY voor archiefmanagement; NARCIS voor toegang tot data, publicaties en onderzoekinformatie; DataverseNL voor dataverwerving. De drie systemen worden gelijktijdig verbeterd en hun aanpassing ligt op schema.

 

Terugkoppeling OnderdeelCommissie (OC)

Er zijn in 2015 vier reguliere OC-Directie-overleggen geweest. Daarnaast is enkele malen ad hoc overleg geweest met de Directie en met de coördinator Bedrijfsvoering. Onderwerpen van gesprek waren onder meer:

  • Interne communicatie en prioritering van taken (uitkomsten van werktevredenheidsonderzoek eind 2014). De verantwoordelijkheid voor deze zaken is bij de medewerkers en hun leidinggevenden belegd, ook het MT besteedt aan deze zaken aandacht in het MT-overleg.
  • De vergoeding van kosten voor woon-werkverkeer, die ondanks bezuinigingen boven het algemene KNAW-niveau is gebleven;
  • De gezonde balans tussen flexibel en soms te veel werken enerzijds, en het bewaken van rustmomenten anderzijds. Directie en medewerker hebben hier hun eigen verantwoordelijk­heid. Constructief overleg heeft geleid tot een aanvaardbare regeling voor wat betreft het omgaan en opnemen van compensatie-uren.
  • Het open kantoor, met variërende behoefte aan stille werkplekken, overlegruimtes en flexplekken. Er zijn extra wandjes geplaatst en diverse ruimtes zijn anders ingedeeld.
  • Actualisering van alle functiebeschrijvingen binnen DANS.

Overige activiteiten

  • De OC heeft in maart en augustus verkiezingen georganiseerd door personele wisselingen. Het is heel plezierig dat er bij DANS zoveel interesse voor de OC bestaat dat er telkens genoeg kandidaten zijn.
  • Het OC-nieuws is een vast agendapunt op het maandelijks plenaire overleg.
  • De OC heeft deelgenomen aan de OC-training in april en de WOR-dag in september.

Voorzitter: Marjan Grootveld.

Secretaris: Gaithrie Ganesh (tot 31-03), Jan van der West (tot 31-08), Kees Waterman.

Martiniano Brito Freitas (tot 31-03), Arjan Hogenaar

DANS outreach-activiteiten

In 2015 heeft DANS weer een aantal bijeenkomsten (mede) georganiseerd met het doel om kennis uit te wisselen op uiteenlopende terreinen. Daarnaast geven DANS-medewerkers lezingen en hebben zij ook in 2015 regelmatig een bijdrage geleverd aan bijeenkomsten georganiseerd door derden. Kijk voor alle events op de website van DANS.

Van het blad E-data & Research zijn drie edities verschenen, per post verspreid onder 7.000 lezers en digitaal naar ruim 4.000 abonnees. Kijk voor de verschenen edities op de website van het blad. Wilt u ook E-data ontvangen? .

De digitale nieuwsbrief DataLink is in 2015 zes keer verspreid onder ruim 7.000 abonnees. De verschenen edities zijn online in te zien. Wilt u ook DataLink ontvangen? Meld u dan aan.

DANS is in 2015 op verschillende manieren in het nieuws gekomen. Een compleet overzicht van de nieuwsberichten uit 2015 staat op de website van DANS. Kijk voor alle nieuwsberichten op de website van DANS.

DANS geeft (vaak samen met partners) regelmatig publicaties uit. Meer informatie staat op NARCIS en op de onderzoeksportal van de KNAW: PURE.

Heb je vragen over dit bericht?

Je naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.