Algemene gebruiksvoorwaarden EASY

Wanneer u een account aanmaakt voor EASY gaat u akkoord met de Algemene gebruiksvoorwaarden EASY (.pdf). Deze voorwaarden hebben betrekking op het algemene gebruik van EASY, zoals het aanvragen en downloaden van datasets.

Deponeerovereenkomst

Bij het deponeren van een nieuwe dataset in  EASY sluit u met DANS een deponeerovereenkomst (.pdf). Deze is op de meest relevante wetten en gedragscodes gebaseerd, zoals: de Auteurswet, de Databankenwet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en VSNU Gedragscodes. De belangrijkste punten uit de deponeerovereenkomst zijn:

  • DANS krijgt het recht om de dataset op te nemen in haar archief en deze ter beschikking te stellen onder de aangegeven voorwaarden.
  • De overeenkomst is een ‘niet-exclusieve’ licentie. Dit houdt in dat de eigenaar van de dataset alle vrijheid houdt om deze ook elders te deponeren en/of beschikbaar te stellen.
  • U verklaart dat u rechthebbende bent, of dat u toestemming heeft van eventuele rechthebbenden voor het deponeren en ter beschikking stellen van de dataset. Denk hierbij aan auteurs-, databank- of octrooirecht.
  • U doet  geen afstand van databank- en mogelijke auteursrechten; tenzij de u ervoor kiest om de dataset in het publieke domein te plaatsen (CC0 1.0).

Bij het deponeren heeft u de keuze uit Open Access en Restricted Access als toegangscategorie. Bij Open Access kunt u uit diverse licenties kiezen voor het gebruik. Bij Restricted Access is standaard de DANS-licentie van toepassing.

Verwerkersovereenkomst EASY

Wanneer u persoonsgegevens in de zin van de AVG deponeert bent u, of uw organisatie, verwerkingsverantwoordelijke. DANS is in die zin verwerker. Tussen u, of uw organsiatie, en DANS moet een verwerkersovereenkomst gesloten worden. DANS biedt u een standaard verwerkersovereenkomst (.pdf) aan. Een verwerkersovereenkomst is niet van toepassing wanneer uw dataset alleen persoonsgegevens ter verantwoording van de dataset bevat zoals de de maker van de dataset (één van de metadatavelden: ‘Creator’) of citaties.

DANS-licentie

De DANS licentie (.pdf) stelt de voorwaarden voor het gebruik van datasets met toegangscategorieën Open Access for registered users enRestricted Access. Deze voorwaarden zijn op u van toepassing zodra u bestanden uit datasets in deze categorieën kunt inzien of gedownload heeft. De belangrijke punten uit de DANS-licentie zijn:

  • U dient, in het bijzonder bij verspreiding of openbaarmaking, eventuele auteurs- en/of databankrechten die op een dataset rusten, te eerbiedigen.
  • Wanneer u in publicaties gebruik gemaakt maakt van een dataset dient u de dataset te citeren.

Bij toegangscategorie Open Access is de DANS-licentie niet van toepassing. Hiervoor geldt de Open Access-licentie die staat aangeduid bij de dataset in het metadataveld ‘Licence’. Bijvoorbeeld CC-BY 4.0.

Privacyverklaring

DANS beschikt over een privacyverklaringHier is ook een klachtenprocedure in opgenomen.

Aansprakelijkheid

DANS is niet aansprakelijk voor de inhoud van de datasets die via EASY beschikbaar worden gesteld. Meer informatie staat in de disclaimer.

Eigendomsrechten

Het motto van DANS is: ‘open als het kan, beschermd als het moet’. DANS bevordert dat onderzoeksdata en publicaties met zo weinig mogelijk beperkingen beschikbaar worden gesteld. Er kunnen echter redenen zijn waarom onderzoeksgegevens niet of niet onmiddellijk open toegankelijk kunnen zijn, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van persoonsgegevens, contractverplichtingen met derden of een (tijdelijk) embargo vanwege een op handen zijnde publicatie. Alle databestanden in EASY zijn daarom of open, of beperkt toegankelijk, eventueel met een tijdelijk embargo.

De eigendomsrechten van een dataset berusten altijd bij de depotgever of diegene namens wie de depotgever de dataset heeft gedeponeerd. Op de dataset en databestanden kunnen rechten (databankrechten, auteursrechten, naburige rechten) berusten die aan verschillende partijen toekomen. Afhankelijk van de keuze voor beschikbaarstelling door de depotgever dient de gebruiker deze rechten te eerbiedigen. De EASY-website mag bovendien op basis van het databankrecht niet zonder toestemming van DANS in zijn geheel, of in substantiële delen, worden gekopieerd.