Disclaimer

Op deze webpagina staat de disclaimer van DANS. In deze disclaimer staat onder welk voorbehoud de informatie op onze websites en via onze diensten wordt aangeboden.

Gebruik van onze websites

DANS besteedt de grootst mogelijke zorg aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op zijn websites, maar er kunnen onjuistheden en onvolledigheden op staan. DANS stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DANS.

Informatie van derden

Op zijn websites kan DANS verwijzen naar informatie van derden, bijvoorbeeld door middel van links naar andere websites of trainingsmaterialen. DANS is niet aansprakelijk voor deze informatie van derden.

Datasets, publicaties en wetenschappelijke informatie

DANS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van datasets en publicaties van derden in onze archieven, repositories en informatiesystemen (waaronder DataverseNL, EASY en NARCIS). De intellectuele eigendomsrechten en toegangsvoorwaarden van datasets, publicaties en onderzoeksinformatie zijn vastgesteld door de toeleveranciers van de betreffende gegevens. De wetenschappelijke informatie in onze systemen wordt met zorg zo actueel en waarheidsgetrouw mogelijk gehouden, maar omdat deze informatie door derden wordt aangeleverd stelt DANS zich niet aansprakelijk bij schade voortvloeiend uit onvolledige of onjuiste informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DANS. Ook is DANS niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste gevolgtrekkingen op basis van datasets, publicaties en wetenschappelijke informatie ontleend aan onze systemen.

Training en advies

DANS verzorgt met de grootste zorg training en advies, maar stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het toepassen van onze kennis, informatie, trainingsmaterialen en adviezen.

Door de websites van DANS te bezoeken, de aangeboden informatie te gebruiken en/of diensten af te nemen, verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Eventuele aangetroffen onjuistheden of vragen over deze disclaimer kunnen aan DANS gemeld worden.