DANS vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens DANS verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

DANS

DANS is een instituut van KNAW en NWO en valt onder de rechtspersoon van de KNAW.

Privacybeleid

DANS is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens. DANS wil dat één ieder van wie persoonsgegevens door haar worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige wijze geschiedt. DANS verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Welke persoonsgegevens legt DANS in basis vast?

DANS verwerkt persoonsgegevens alleen op het moment dat dit noodzakelijk is voor een specifiek doel. Het doel bepaalt welke persoonsgegevens moeten worden verwerkt en daarvoor zal niet meer dan noodzakelijk worden gevraagd. Afhankelijk van het doel kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, bedrijfsgegevens en vakgebied.

Op basis van welke grondslag verwerkt DANS persoonsgegevens?

DANS verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien sprake is van een rechtmatige grondslag. Afhankelijk van het doel worden de persoonsgegevens verwerkt omdat:

 • u hier toestemming voor geeft
 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten
 • het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • het noodzakelijk is om uw vitale belangen te beschermen
 • het een taak van algemeen belang betreft
 • DANS er een gerechtvaardigd belang bij heeft.

Indien DANS persoonsgegevens verwerkt op basis van door u gegeven toestemming, bent u altijd in de gelegenheid om uw toestemming weer in te trekken. DANS zal vanaf dat moment geen persoonsgegevens meer van u verwerken.

Doeleinden

DANS verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats met als doel uitvoering te geven aan haar missie. DANS verzamelt voor dit doel persoonsgegevens zodat de volgende activiteiten plaats kunnen vinden:

 • een forum bieden voor het wetenschappelijk debat en de uitwisseling van wetenschappelijke informatie
 • het beleid voeren ten aanzien van onderzoeksdata voor de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en levenswetenschappen
 • internationale wetenschappelijke betrekkingen onderhouden, deelnemen aan internationale wetenschappelijke organisaties en internationale wetenschappelijke projecten
 • prijzen uitreiken en stimuleringsprogramma’s vaststellen en uitvoeren.

Ook voor de volgende doeleinden verwerkt DANS een of meer persoonsgegevens van u (afhankelijk van welke activiteiten op u van toepassing zijn):

 • om u behulpzaam te kunnen zijn en te informeren over specifieke onderzoeks- en/of collectievraagstukken
 • om relevante data te verzamelen ten behoeve van (specifiek) wetenschappelijk onderzoek
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven, e-mails en/of post
 • om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen
 • om uw vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch
 • om onze website te verbeteren.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

DANS beveiligt uw persoonsgegevens om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in beginsel niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. In gevallen waar sprake is van archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Indien hier sprake van is zal DANS conform de AVG passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw rechten te beschermen.

Verstrekking aan derden

DANS verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien hiertoe een wettelijke verplichting of grondslag zoals bedoeld in artikel 6 AVG voor aanwezig is. Op het moment dat DANS uw gegevens aan een derde verstrekt waarborgt zij uw privacyrechten onder andere door een verwerkersovereenkomst af te sluiten waarin afspraken worden gemaakt hoe met uw persoonsgegevens om moet worden gegaan.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. DANS adviseert u het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

Uitoefening van uw privacyrechten

U kunt een verzoek bij DANS indienen ter uitoefening van de volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie en/of aanvulling van uw persoonsgegevens
 • Recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht van bezwaar
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden stelt de wet beperkingen aan onder meer uw recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking en recht op bezwaar. Aanvullend is bij verwerkingen met het oog op archivering in het algemeen belang ook uw recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens beperkt. Daarnaast gaat voor DANS de meldplicht aan betrokkenen binnen deze context niet zonder meer op.

Functionaris voor gegevensbescherming

Mocht u vragen en/of klachten hebben over de waarborging van uw privacy binnen DANS kunt u zich wenden tot onze privacy-coördinator: Emilie Kraaikamp via ons telefoonnummer en het e-mailadres: privacy (@-at) dans.knaw.nl.

De functionaris voor gegevensbescherming van de KNAW is Joëlle Versluis. Joëlle is bereikbaar via het telefoonnummer 020 – 551 07 36, 06 – 15 65 73 66 en het e-mailadres: fg (@-at) knaw.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

DANS zoekt samen met u en de KNAW naar een oplossing als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als dit niet tot een gewenst resultaat leidt, dan heeft u op grond van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Drie kerndiensten DANS


1. EASY

EASY is het online archiveringssysteem van DANS.

Accountgegevens

Gebruikersnaam, e-mailadres*, titel, initialen*, achternaam*, functie, primaire discipline, secundaire discipline, tertiaire discipline, telefoonnummer, DAI. Over uw organisatie: organisatie*, afdeling, adres*, postcode*, plaats*, en land

* Verplichte gegevens

Uw gegevens worden verwerkt zodat u gebruik kunt maken van de faciliteiten van EASY waarvoor inloggen nodig is. Het kan daarbij gaan om het downloaden, aanvragen of het deponeren van data.

Wanneer u een aanvraag doet voor datasets met toegangsniveau Restricted Access, worden uw gegevens samen met uw aanvraag getoond aan de depotgever. Dit is nodig zodat de depotgever inzicht heeft in wie u bent om op die manier een zorgvuldige afweging te kunnen maken over het verlenen van toegang.

Alleen indien u hiermee akkoord bent gegaan worden uw initialen, achternaam, functie en organisatie voor andere ingelogde gebruikers zichtbaar gemaakt via het loggedeelte van de dataset wanneer u een dataset heeft gedownload waarvoor u moest inloggen. Hierbij is zichtbaar op welke datum u bestanden heeft gedownload en om hoeveel bestanden dit ging. De deponeerder kan inzien om welke bestanden het precies gaat.

Wanneer u dit heeft aangegeven worden uw gegevens ook gebruikt voor het toesturen van onze nieuwsbrieven.

Bij het aanmaken van een account gaat u akkoord met de Algemene gebruiksvoorwaarden.

Gegevens in onderzoeksdata

Dit zijn persoonsgegevens van derden die vanuit onderzoeksdoeleinden zijn opgenomen in een dataset. De instellingen, of individuele onderzoekers, die deze onderzoeksdata met persoonsgegevens bij DANS onderbrengen zijn verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG. DANS is daarbij verwerker. De instellingen of onderzoekers zijn daarmee ook verantwoordelijk voor de mate waarin deze gegevens toegankelijk zijn. Zijn uw gegevens deel van een dataset? Dan verwijzen wij u naar de betreffende instelling of onderzoeker voor meer informatie en voor het uitoefenen van uw privacyrechten.

DANS sluit met partijen die persoonsgegevens in onderzoeksdata onderbrengen een verwerkersovereenkomst. DANS werkt er aan om dit ook met terugwerkende kracht te doen. Gezien het grote aantal datasets dat DANS inmiddels beheert en de beperkte mate waarin DANS inzicht heeft in de aanwezigheid van persoonsgegevens hierin, kan DANS dit mogelijk niet voor iedere dataset realiseren.

2. DataverseNL

DataverseNL is een netwerk van data repositories dat gebruikmaakt van de Dataverse-software ontwikkeld door de Universiteit van Harvard (VS). DataverseNL wordt gezamenlijk aangeboden door de deelnemende instellingen en DANS. Sinds 2014 beheert DANS het netwerk; het beheer van de data in de lokale repositories ligt in de handen van de instellingen. De instellingen die onderzoeksdata met persoonsgegevens bij DataverseNL onderbrengen zijn verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG. Zijn uw gegevens deel van een dataset? Dan verwijzen wij u naar de betreffende instelling voor meer informatie en voor het uitoefenen van uw privacyrechten.

Accountgegevens

Voornaam*, achternaam*, e-mailadres* en affiliatie

*Verplichte gegevens
Uw gegevens worden verwerkt zodat u gebruik kunt maken van de faciliteiten van DataverseNL waarvoor inloggen nodig is. Het gaat daarbij om het aanmaken, beheren en publiceren van dataverses en/of datasets en om het doen van aanvragen.

Wanneer u een dataset publiceert worden uw voor- en achternaam hierbij openbaar gemaakt op de website van DataverseNL.

Bij het aanmaken van een account gaat u akkoord met de General Terms of use van DataverseNL.

Gegevens Guestbook

E-mailadres, Organisatie, Functie

Eén of meer gegevens zijn verplicht, afhankelijk van het Guestbook.

Wanneer u bestanden wilt downloaden (met of zonder account) is het mogelijk dat u vooraf een Guestbook moet invullen. Uw gegevens kunnen getoond worden aan de beheerder en/of deponeerder van de betreffende dataset. Zij hebben deze gegevens nodig om een afweging te kunnen maken over het verlenen van toegang.

3. NARCIS

NARCIS is de nationale portal voor wie informatie zoekt over wetenschappers en hun werk. NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen, datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen van onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten.

Gegevens persoonspagina

E-mailadres*, titulatuur, initialen*, achternaam*, voornaam, functie, expertise, leeropdracht, telefoonnummer werkplek, DAI, ORCID, ISNI, organisatie, URL persoonlijke pagina organisatie, profielfoto. Uw gegevens kunnen gekoppeld staan aan het profiel van uw organisatie, aan projecten, publicaties en datasets. Ook worden samenwerkingen getoond.

* Verplichte gegevens

Uw gegevens worden openbaar gemaakt op de website van NARCIS. Door in te loggen op narcis.nl kunt u uw gegevens wijzigen en uw profielfoto plaatsen of verwijderen. De gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Bij online raadplegen of gebruik van NARCIS gelden de algemene voorwaarden.

Registratiegegevens voor acceptatie algemene voorwaarden

Organisatienaam*, contactpersoon*, functie*, postcode en adres, plaats, telefoon, e-mailadres*

*Verplichte gegevens

Uw gegevens worden verwerkt in het kader van de algemene voorwaarden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

DANS kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van DANS worden gepubliceerd. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de AVG en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Overige

 • DANS maakt gebruik van cookies voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website en om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken.
 • DANS maakt gebruik van Google reCAPTCHA.

Contactgegevens

De contactgegevens van DANS staan op deze webpagina.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 12 juni 2018.