Data Stations ‘Terms of Use’ versus de contracten voor EASY 

DANS hanteert voor de Data Stations andere voorwaarden: de Terms of Use. De DANS Data Stations Terms of Use bestaat uit drie delen:
1. User Terms: voorwaarden voor het gebruik van de dienst.
2. Depositor Terms: voorwaarden met betrekking tot het deponeren van datasets.
3. Depositor Terms – Processing Addendum: voorwaarden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

In dit overzicht vind je, in grote lijnen, de belangrijkste verschillen ten opzichte van de contracten voor EASY.

Wat zijn de verschillen met de contracten voor EASY?

1. User Terms
De voorwaarden zijn van toepassing op zowel Users als Depositors. De User Terms vind je in de Terms of Use.

Nieuw:

 • De voorwaarden rond het verwijderen van een account zijn aangescherpt.
 • Er wordt expliciet gevraagd de voorwaarden voor het gebruik van datasets te respecteren. 
 • DANS vraagt de gebruiker gedegen met zijn of haar account om te gaan en misbruik te rapporteren.
 • DANS behoudt zich het recht voor om de Terms of Use eenzijdig te wijzigen mocht DANS dat nodig achten. Dit geldt zowel voor de User en Depositor Terms als voor het Processing Addendum.

Ongewijzigd:

 • DANS vraagt de gebruiker om valide en stabiele contactgegevens.
 • DANS blijft zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Dit vind je terug in onze privacyverklaring.

 

2. Depositor Terms
Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op Depositors. De Depositor Terms vind je in de Terms of Use.

Nieuw:

 • De Depositor Terms hebben betrekking op alle datasets die worden gedeponeerd in het Data Station. Er wordt geen overeenkomst per dataset afgesloten.
 • DANS heeft het beleid over het opnemen en verwerken van datasets opgenomen in de DANS Data Stations Policy.
 • DANS vereist dat deposanten eventuele verplichtingen van een financier of organisatie met betrekking tot de dataset nakomen en dat de publicatie van een dataset niet in strijd is met de verplichtingen ten opzichte van een derde partij.
 • Indien een deposant DANS verzoekt datasets aan te passen of te verwijderen, treden beide partijen in overleg om tot de meest passende keuze te komen in het licht van de DANS Data Stations Policy.
 • Wanneer een reactie op een Access Request uitblijft, heeft DANS het recht om op termijn de aanvraag af te handelen namens de deposant en, bij langdurig uitblijven, de rol van de deposant over te nemen.
 • Bij het opzeggen van het account verwijdert DANS datasets niet, tenzij de deposant de datasets wil laten overplaatsen naar een ander archief. DANS mag een opvolger aanstellen of doen wat DANS noodzakelijk acht in het licht van zijn missie, waaronder zichzelf tot opvolger benoemen. De opzegtermijn blijft 6 maanden, tenzij een overdracht eerder kan plaatsvinden.

Ongewijzigd:

 • Het deponeren van datasets is niet-exclusief: het staat deposanten vrij om deze ook elders te (laten) publiceren.
 • DANS mag tot op zekere hoogte de metadata en de bestanden bewerken, maar niet inhoudelijk, om te zorgen dat de dataset vindbaar, toegankelijk en leesbaar blijft.
 • De dienstverlening van DANS is kosteloos zolang het totale volume aan datasets niet meer dan 50 GB is.
 • Een dataset moet aan een aantal voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld dat hij rechtmatig door de deposant is verwerkt.
 • Bestanden in een dataset zijn direct toegankelijk of er gelden restricties. Een ‘Permission Request’ heet nu een ‘Access Request’, de functionaliteit blijft gelijk.
 • Indien de deposant of zijn organisatie wegvalt, heeft DANS het recht om datasets in het archief te houden. DANS mag in dat geval zelf een opvolger kiezen, zelf de rol van deposant aannemen of handelen op een andere wijze in het licht van zijn missie.
 • DANS blijft op dezelfde wijze aansprakelijk.

 

3. Depositor Terms | Persoonsgegevens – Processing Addendum
De Depositor Terms vind je in de Terms of Use. Het Processing Addendum vind je hier.

Nieuw:

 • Het processing addendum wordt digitaal overeengekomen via de Terms of Use
 • De deposant mag de wijze van beschikbaarstelling van persoonsgegevens zelf bepalen zolang dit onder passende voorwaarden gebeurt.
 • Indien persoonsgegevens onvoldoende beschermd blijken te zijn mag DANS in naam van de deposant de metadata, de licentie en/of toegangsrestricties hiertoe wijzigen.
 • De bewaartermijn is standaard ingesteld op onbeperkt onder de voorwaarden van de Terms of Use.
 • Indien een deposant DANS verzoekt datasets aan te passen of te verwijderen, treden beide partijen in overleg om tot de meest passende keuze te komen in het licht van de DANS Data Stations Policy.
 • Bij het opzeggen van het account of bij het wegvallen van de deposant, of zijn organisatie, mag DANS, als er geen opvolger is aangegeven, zelf een opvolger benoemen of doen wat DANS noodzakelijk acht het licht van zijn missie, waaronder zichzelf tot opvolger benoemen. 

Ongewijzigd:

 • DANS is verwerker voor de persoonsgegevens in een dataset. Met uitzondering van persoonsgegevens die dienen voor de wetenschappelijke verantwoording van de dataset (zoals de naam van de maker, rechthebbende etc). Voor deze gegevens is DANS verwerkersverantwoordelijke. 
 • DANS blijft zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.


© DANS. R.4.3 Versie 1.2, 8 mei 2023