U bent hier: Home > Over DANS > Organisatie en beleid > Subsidie kleine dataprojecten (KDP)

Subsidie kleine dataprojecten

Sinds 2006 subsidieert DANS kleine dataprojecten. Kleine dataprojecten zijn projecten waarbinnen één of meer belangrijke datasets worden beschreven en toegankelijk worden gemaakt voor hergebruik. De subsidies zijn vooral bedoeld voor deelgebieden waar data nog weinig worden gearchiveerd en hergebruikt, en waarbij de subsidie een stimulans kan zijn om dit juist wel te doen. 

Procedure

 • De deadline voor aanvragen voor de ronde van 2021 is 30 september 2020.
 • Projectvoorstellen dienen per e-mail aan  te worden ingediend met gebruikmaking van het template (docx).
 • Projectvoorstellen worden voorgelegd aan de KDP selectiecommissie. Deze commissie rangschikt de voorgelegde projectvoorstellen aan de hand van de volgende criteria:
  • Kwaliteit van de projectorganisatie 
  • Kwaliteit van het datamanagement
  • Wetenschappelijk belang
  • Reikwijdte 
  • Strategische waarde voor DANS
 • De directie van DANS beslist. Aanvragen die onvoldoende scoren op projectorganisatie en datamanagement worden niet toegekend.
 • Uiterlijk in de tweede week van 2021 maakt DANS aan de indieners schriftelijk bekend of zij in aanmerking komen voor financiering. Over de uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 • Indien een project is toegekend:
  • Neemt een datamanager van DANS vóór 1 mei 2021 contact op met de uitvoerder om de deponering van de te genereren dataset te bespreken: de te gebruiken dataformaten, de organisatie van de databestanden in hoofdlijnen en eventuele bijzonderheden rond de aan te leveren (meta)data. 
  • Gedurende het project houdt de uitvoerder contact met de datamanager en neemt tijdig contact op indien de uitvoering van het project van de planning komt af te wijken.Indien de te deponeren dataset persoonsgegevens bevat is de rechtspersoon van het project verwerkersverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). DANS is verwerker. Tussen DANS en de rechtspersoon wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.
  • De uitvoerder deponeert de gegenereerde dataset(s) vóór 1 november 2021 bij DANS.
 • Het project wordt afgesloten door vóór 1 december 2021 de eindrapportage en het verzoek om vaststelling bij DANS in te leveren.
 • De definitieve subsidie wordt binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek om vaststelling vastgesteld op basis van de aangeleverde informatie.
 • Betaling vindt achteraf plaats, door middel van overboeking naar de bankrekening van de betrokken instelling. DANS maakt geen subsidie over naar persoonlijke rekeningen.

Voorwaarden

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden door:

 • gepromoveerde onderzoekers aangesteld bij Nederlandse instellingen voor wetenschappelijk onderzoek;
 • buitenlandse hoogleraren;
 • emeritus hoogleraren verbonden aan een universiteit;
 • lectoren (mits gepromoveerd).

Aanvragende instituten van projecten die in de laatste ronde van de KDP’s zijn gehonoreerd, kunnen niet in deze ronde indienen. 

Projectvoorstellen dienen voldoende informatie te geven over de beoogde activiteiten en het budget. Hieronder wordt o.a. het volgende verstaan:

Projectorganisatie 

 • Duidelijke tijdsplanning voor de projectactiviteiten waaronder:
  • Deponering van de gegenereerde dataset(s) vóór 1 november 2021
  • Inleveren eindrapportage en het verzoek om vaststelling vóór 1 december 2021

 • Personele bezetting en taakverdeling
 • Uitgewerkte begroting; een subsidie voor een KDP bedraagt maximaal 10.000 euro inclusief BTW en vergoedt alleen de begrote en werkelijk gemaakte kosten.

Data management

 • De data moeten voldoen aan de FAIR guiding principles for scientific data management.
 • De te deponeren data moeten voldoen aan de voorwaarden van DANS voor duurzame archivering. Zie hiertoe de deponeerinstructie op de DANS-webpagina Toelichting data deponeren. Lees dit goed en houd hier rekening mee in uw planning. 
 • De gegenereerde dataset met metadata dient Open Access CC-BY gedeponeerd te worden bij DANS. Indien wettelijke voorschriften Open Access verhinderen, dient de dataset Restricted Access gedeponeerd te worden. Een dataset met persoonsgegevens wordt altijd Restricted Access gedeponeerd ongeacht de toezeggingen van betrokkenen middels een toestemmingsformulier. 
 • Op de data van een Klein DataProject mag geen embargo rusten.
 • De gedeponeerde data moeten voldoen aan wat afgesproken is in de beschikkingsbrief en de voorwaarden van DANS voor duurzame archivering. Zie hiertoe de deponeerinstructie op de DANS-webpagina Toelichting data deponeren. De subsidie wordt alleen uitbetaald als hier helemaal aan is voldaan door de Uitvoerder, vóór de deadline van deponering.
 • Door middel van een peer-reviewed publicatie in een data journal brengt u uw dataset extra onder de aandacht en krijgt u nog meer waardering voor uw werk. Het Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences (RDJ, uitgegeven door Brill) biedt u deze mogelijkheid. Indien u vóór 15 januari 2022 een abstract voor een datapaper indient bij het RDJ, en deze wordt binnen een jaar gepubliceerd, vergoeden wij eventuele Article Processing Charges (overgemaakt naar de rekening van de betrokken instelling) tot een maximum van 1000 euro per geaccepteerd artikel.

Wetenschappelijk belang: welke impact heeft het project?

Reikwijdte: wie zijn de samenwerkingspartners, doelgroep en disciplines?

Promotie:

 • Bij disseminatie- of promotieactiviteiten rondom het Project dient melding te worden gemaakt van de bijdrage van DANS. Het is een vereiste om in nieuwsuitingen, homepages of projectwebsites het DANS-logo te gebruiken
 • DANS heeft het recht om bij haar promotieactiviteiten melding te maken van het Project. Hierbij wordt de medewerking van de aanvrager verlangd, denk aan een workshop of een artikel (bijvoorbeeld in het blad E-data & Research)

Aanvragen die niet aan alle bovenstaande criteria voldoen, worden niet in behandeling genomen. 

Indien na afloop van het project niet aan een of meer van de gestelde voorwaarden wordt voldaan, vervalt de subsidie.

Voorbeelden van eerdere KDP's

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met .