U bent hier: Home > Over DANS > Organisatie en beleid > Subsidie kleine dataprojecten (KDP)

Subsidie kleine dataprojecten

Sinds 2006 subsidieert DANS kleine dataprojecten. Kleine dataprojecten zijn projecten waarbinnen één of meer belangrijke datasets worden beschreven en toegankelijk worden gemaakt voor hergebruik. De data moeten voldoen aan de FAIR guiding principles for scientific data management.

De subsidies zijn vooral bedoeld voor deelgebieden waar data nog weinig worden gearchiveerd en hergebruikt, en waarbij de subsidie een stimulans kan zijn om dit juist wel te doen.

Procedure

Aanvragen

 • Projectvoorstellen kunnen ingediend worden door:
  • gepromoveerde onderzoekers aangesteld bij Nederlandse instellingen voor wetenschappelijk onderzoek;
  • buitenlandse hoogleraren;
  • emeritus hoogleraren verbonden aan een universiteit;
  • lectoren (mits gepromoveerd).
 • De deadline voor aanvragen voor de ronde van 2019 is verstreken. Medio 2019 verschijnt nieuwe informatie.
 • Projectvoorstellen dienen per e-mail aan Dr. Henk Harmsen te worden ingediend met gebruikmaking van een template.
 • Projectvoorstellen dienen voldoende informatie te geven over de beoogde activiteiten.
 • Aanvragers van projecten die in de laatste ronde van de KDP’s zijn gehonoreerd, kunnen niet opnieuw in deze ronde indienen. 
 • Aanvragen die niet aan alle bovenstaande criteria voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Beoordeling en toelating

 • Projectvoorstellen worden voorgelegd aan de KDP selectiecommissie. Deze commissie rangschikt de voorgelegde projectvoorstellen aan de hand van de volgende criteria: 
  • Kwaliteit van de projectorganisatie (duidelijke tijdsplanning, uitgewerkt financieel plan, personele bezetting en taakverdeling), 
  • Kwaliteit van het datamanagement (zie ook FAIR principes). 
  • Strategische waarde voor DANS, 
  • Wetenschappelijk belang, 
  • Reikwijdte (samenwerkingspartners, doelgroep, disciplines), 

De directie van DANS beslist. Aanvragen die onvoldoende scoren op projectorganisatie en datamanagement worden niet toegekend.

 • Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie is het verplicht alle benodigde informed consent-verklaringen (indien van toepassing op uw project en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) verzameld te hebben vóór indiening van de aanvraag. 
 • Uiterlijk in de tweede week van 2019 maakt DANS aan de indieners schriftelijk bekend of zij in aanmerking komen voor financiering.
 • Een subsidie voor een KDP bedraagt maximaal 10.000 euro inclusief BTW en vergoedt alleen de begrote en te verantwoorden kosten.
 • De te deponeren data moeten voldoen aan de voorwaarden van DANS voor duurzame archivering. Zie hiertoe de deponeerinstructie op de DANS-webpagina "Toelichting data deponeren". Lees dit goed en houd hier expliciet rekening mee in uw planning. Dit is voor DANS essentieel in de beoordeling van de aanvraag. 

Uitvoering

 • De Uitvoerder dient na de toekenning zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het DANS Archief en vóór 1 mei 2019 definitieve afspraken te maken over het deponeren van de te genereren dataset (de te gebruiken dataformaten, de organisatie van de databestanden (in hoofdlijnen), en eventuele bijzonderheden rond de aan te leveren metadata);
 • De Uitvoerder dient vóór 1 november 2019 de gegenereerde dataset te hebben gedeponeerd. De gegenereerde dataset met metadata dient Open Access CC-BY gedeponeerd te worden bij DANS. Indien wettelijke voorschriften (zoals de AVG) Open Access verhinderen, dienen de data Restricted Access gedeponeerd te worden. Op de data van een Klein Dataproject mag geen embargo rusten.
 • De gedeponeerde data moeten voldoen aan wat afgesproken is in de beschikkingsbrief en de voorwaarden van DANS voor duurzame archivering. Zie hiertoe de deponeerinstructie op de DANS-webpagina "Toelichting data deponeren". De subsidie wordt alleen uitbetaald als hier helemaal aan is voldaan door de Uitvoerder, vóór de deadline van deponering;
 • De Uitvoerder dient er voor te zorgen dat vóór 1 december 2019 de eindrapportage en het verzoek om vaststelling bij DANS binnen is;
 • De definitieve subsidie wordt binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek om vaststelling vastgesteld op basis van de in het verzoek aangeleverde informatie;
 • Uitbetaling vindt achteraf plaats, door middel van overboeking naar de bankrekening van de betrokken instelling. DANS maakt geen subsidie over naar persoonlijke rekeningen;
 • Indien niet aan een of meer van bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, vervalt de subsidie.

Promotie

 • Bij disseminatie- of promotieactiviteiten rondom het Project dient melding te worden gemaakt van de bijdrage van DANS. Het is een vereiste om in nieuwsuitingen, homepages of project-websites het DANS-logo te gebruiken.
 • DANS heeft het recht om bij haar promotieactiviteiten melding te maken van het Project, hierbij wordt de medewerking van de aanvrager verlangd, denk aan een workshop of een artikel (bijvoorbeeld in het blad E-data & Research).
 • Bij het deponeren van de dataset dient een abstract voor een artikel (500 woorden) te worden bijgeleverd dat kan worden ingediend bij een datatijdschrift. DANS bekijkt of ze het ergens in het Research Data Journal kunnen plaatsen. Het staat auteurs echter vrij het abstract elders in te dienen. Indien dit artikel binnen een jaar gepubliceerd is in een datatijdschrift, worden eventuele Article Processing Charges vergoed tot een bedrag van 500 EURO (overgemaakt naar de rekening van de betrokken instelling).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Nina Westzaan.