U bent hier: Home > Over DANS > Organisatie en beleid > Subsidie kleine dataprojecten (KDP)

Subsidie Kleine dataprojecten

Sinds 2006 subsidieert DANS kleine dataprojecten. Kleine dataprojecten zijn projecten waarbinnen één of meer belangrijke datasets worden beschreven en toegankelijk worden gemaakt. De subsidies zijn vooral bedoeld voor deelgebieden waar nog niet tot nauwelijks aan data-archivering wordt gedaan, en waarbij de subsidie een stimulans kan zijn om dit juist wel te doen.

Procedure

Aanvragen
•   Projectvoorstellen kunnen ingediend worden door:
    •    gepromoveerde onderzoekers werkzaam bij Nederlandse instellingen voor wetenschappelijk onderzoek;
    •    buitenlandse hoogleraren;
    •    emeritus hoogleraren;
    •    lectoren (mits gepromoveerd).
•    De deadline voor aanvragen voor de ronde van 2018 is verstreken. Medio 2018 volgt meer informatie over de volgende ronde.
•    Projectvoorstellen dienen per e-mail aan te worden ingediend met gebruikmaking van het template (docx).
•    Projectvoorstellen dienen voldoende informatie te geven over de beoogde activiteiten.
•    Aanvragers van projecten die in de laatste ronde van de KDP’s zijn gehonoreerd, kunnen niet opnieuw in deze ronde indienen.
•    Aanvragen die niet aan alle bovenstaande criteria voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Beoordeling en toelating
•    Projectvoorstellen worden voorgelegd aan de KDP selectiecommissie. Deze commissie rangschikt de voorgelegde projectvoorstellen aan de hand van de volgende criteria: strategische waarde voor DANS, wetenschappelijk belang, reikwijdte (samenwerkingspartners, doelgroep, disciplines) en projectorganisatie (duidelijke tijdsplanning, uitgewerkt financieel plan, personele bezetting en taakverdeling). De directie van DANS beslist.
•    Uiterlijk in de tweede week van 2018 maakt DANS aan de indieners schriftelijk bekend of zij in aanmerking komen voor financiering.
•    Een subsidie voor een KDP bedraagt maximaal 10.000 euro inclusief BTW.
•    De te deponeren data moeten voldoen aan de voorwaarden van DANS voor duurzame archivering. Zie hiertoe de deponeerinstructie op de DANS-webpagina Toelichting data deponeren.

Uitvoering
•    De Uitvoerder dient vóór 1 mei 2018 aantoonbaar contact te hebben opgenomen met het DANS Archief om definitieve afspraken over het deponeren van de te genereren dataset te maken (de te gebruiken dataformaten, de organisatie van de databestanden (in hoofdlijnen), en eventuele bijzonderheden rond de aan te leveren metadata);
•    De Uitvoerder dient vóór 1 november 2018 de gegenereerde dataset te hebben gedeponeerd. De gegenereerde dataset met metadata dient Open Access gedeponeerd te worden bij DANS. Indien wettelijke voorschriften Open Access verhinderen, dienen de data Restricted Access gedeponeerd te worden;
•    De Uitvoerder dient er voor te zorgen dat vóór 1 december 2018 de eindrapportage en het verzoek om vaststelling bij DANS binnen is;
•    De definitieve subsidie wordt binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek om vaststelling vastgesteld op basis van de in het verzoek aangeleverde informatie;
•    Indien niet aan een of meer van bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, vervalt de subsidie.

Promotie
•    Bij disseminatie- of promotieactiviteiten rondom het Project dient melding te worden gemaakt van de bijdrage van DANS. Het is een vereiste om in nieuwsuitingen, homepages of project websites het DANS-logo te gebruiken.
•    DANS heeft het recht om bij haar promotieactiviteiten melding te maken van het Project, hierbij wordt de medewerking van de aanvrager verlangd, denk aan een workshop of een artikel (bijvoorbeeld in het blad E-data & Research).
•    Er moet een artikel worden geschreven voor het Research Data Journal of een vergelijkbaar tijdschrift.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Nina Westzaan.