U bent hier: Home > Over DANS > Organisatie en beleid > Samenwerking

Samenwerking

Gedreven door data zorgt DANS er met zijn dienstverlening en deelname in (inter)nationale projecten en netwerken voor dat de toegang tot digitale onderzoeksgegevens verder verbetert. Uiteraard doen wij dit niet alleen, maar samen met partners en klanten in verschillende samenwerkingsverbanden. Een greep uit onze waardevolle relaties:

Nationale partners op een rij:

CBS - Tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en DANS bestaat een overeenkomst over kosteloze beschikbaarstelling van een groot aantal microbestanden met gegevens over personen en huishoudens voor wetenschappelijk onderzoek. De beschikbare informatie staat in EASY.

CentERdata - DANS heeft samen met CentERdata de service Surveydata Nederland (SDN) opgezet. SDN richt zich op het dissemineren en duurzaam archiveren van surveydata en de onderliggende meetinstrumenten. De kennis en ervaring vanuit CentERdata over dataverzameling, documentatie en disseminatie van surveydata wordt samengebracht met de kennis en ervaring van DANS op het gebied van duurzame archivering van data.

CLARIAH - Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities is de Nederlandse bijdrage aan de Europese onderzoeksinfrastructuren CLARIN en DARIAH: een gedistribueerde onderzoeksinfrastructuur voor de geestes- en sociale wetenschappen.

DataverseNL - DataverseNL is een netwerk van data repositories. DataverseNL wordt gezamenlijk aangeboden door de deelnemende instellingen en DANS. Sinds 2014 beheert DANS het netwerk: het beheer van de data in de lokale repositories ligt in de handen van de instellingen.

DTLDutch Techcentre for Life Sciences (DTL) - Het Dutch Techcentre for Life Sciences is een expertisecentrum van onderzoeksorganisaties voor de life sciences. DANS is lid van DTL.

E-data & Research - Samen met andere stakeholders geeft DANS het blad E-data & Research uit. E-data & Research is een nieuwsbrief over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen. Het blad biedt nieuws en informatie voor onderzoekers en studenten en een ieder die zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen in opslag en hergebruik van digitale onderzoeksdata. E-data & Research verschijnt drie keer per jaar. Op de website www.edata.nl staan alle uitgebrachte nummers.

KNAW - Als instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (en NWO) werkt DANS op allerlei terreinen samen met de KNAW en de KNAW-instituten.

Koninklijke Bibliotheek - DANS werkt samen met de KB om onderzoek in Nederland te ontsluiten. DANS maakt dit via NARCIS zichtbaar.

Koninklijke Brill NVUitgeverij Brill is een Nederlandse uitgeverij met internationale publicaties, vooral bekend door haar wetenschappelijke uitgaven. DANS en Brill geven samen het Research Data Journal uit.

Landelijk Coordinatiepunt Research Data Management - Het LCRDM faciliteert een landelijke aanpak van research datamanagement in Nederland. DANS was lid van alle werkgroepen en brengt expertise in de huidige taakgroepen in.

Ministeries - Organisaties die onderzoek doen in opdracht van Ministeries zijn verplicht om data voortkomend uit dit onderzoek onder te brengen bij DANS. Deze verplichting is opgenomen in de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten - ARVODI. 

Nationaal Archief - DANS buigt zich met het Nationaal Archief over samenwerking met betrekking tot archivering van digitale onderzoeksdata. De bevindingen van een verkennend onderzoek uit 2015 staan in een rapport.

Netwerk Digitaal Erfgoed - Het NDE heeft drie pijlers, DANS is met name actief in de pijler Houdbaar. 

Netherlands eScience Center - Het NLeSC ondersteunt en versterkt multidisciplinair en data-intensief wetenschappelijk onderzoek waarin effectief en innovatief ICT wordt gebruikt. Om dit bereiken werkt het NLeSC als een netwerkorganisatie. Het helpt zo om grootschalige data-analyse over de grenzen van wetenschapsgebieden heen mogelijk te maken.

NPSO - DANS voert het secretariaat van het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (NPSO), een platform van onderzoeksinstituten binnen de overheid, universiteiten en  het bedrijfsleven op het gebied van surveyonderzoek.

NPOS - Het Nationaal Platform Open Science werkt aan het realiseren van het Nationaal Plan Open Science. DANS is betrokken bij de themagroep Onderzoeksdata.

Netwerk Oorlogsbronnen - Het Netwerk Oorlogsbronnen heeft als doel het gebruik van Tweede Wereldoorlog-collecties in Nederland te stimuleren. Door één digitale zoekingang tot alle relevante collecties te ontwikkelen, biedt het Netwerk een overzichtelijke en eenvoudige toegang aan professionele onderzoekers en het brede publiek. Het Netwerk Oorlogsbronnen verbindt niet alleen collecties, maar ook collectiebeherende organisaties en personen. Door het organiseren van jaarlijkse Netwerkdagen biedt het Netwerk een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring. DANS is partner. 

NWO - Als instituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (en de KNAW) werkt DANS op allerlei terreinen samen met NWO. Zo bevordert NWO bijvoorbeeld open access-publiceren en open access-onderzoeksdata. 

ODISSEI - DANS is deelnemer van ODISSEI de Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations. ODISSEI ontwikkelt een duurzame wetenschappelijke infrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland en is opgenomen op de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2016-2020.  

PiLOD - Het platform Linked Data Nederland (PiLOD) is een levendige community die kennis en ervaring deelt rond het maken, beheren en toepassen van Linked (Open) Data. DANS is een van de deelnemers.  

Research Data Netherlands (RDNL) - RDNL is een samenwerkingsverband van 4TU.Research Data, SURFsara en DANS. Met deze coalitie, die ook voor andere partijen open staat, bundelen de drie data-archieven hun krachten op het gebied van duurzame data-archivering. Op deze manier wil RDNL de duurzame archivering en het hergebruik van onderzoekdata in Nederland bevorderen. 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Voor de archeologie is vastgelegd dat de digitale documentatie die bij archeologisch onderzoek wordt vastgelegd voor de lange termijn bewaard dient te worden in het e-depot voor de Nederlandse archeologie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is daarom voor DANS een belangrijke partner bij de ontwikkeling van EDNA. Samen met de RCE zorgt DANS er bovendien voor dat dendrochronologische data (DCCD) vindbaar en toegankelijk zijn voor hergebruik. 

ZonMW - ZonMW stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. DANS denkt mee bij de ontwikkeling van datamanagement.

Internationale partners op een rij:

ASIS&T - De Association for Information Science and Technology (ASIS&T) is een beroepsvereniging die de kloof tussen de informatiewetenschap en het onderzoek overbrugt. ASIS&T leidt naar nieuwe en betere theorieën, technieken en technologieën om de toegang tot informatie te verbeteren.

CESSDA - Het Consortium of European Social Science Data Archives heeft als doel om een Europese infrastructuur voor de gammawetenschappen te vormen, waar wetenschappers terecht kunnen voor data, tools, advies en kennisuitwisseling. DANS levert de voorzitter van de General Assembly.

CoreTrustSeal - Onderzoekers die data willen delen of willen gebruiken, willen ook weten of de kwaliteit en en integriteit van die data gewaarborgd is. Hiervoor is het zogenaamde CoreTrustSeal ontwikkeld (gebaseerd op het Data Seal of Approval). Het online archiveringssysteem EASY is een van de archieven waar een CTS aan is toegekend. DANS levert een van de vier directeuren van CTS.

DARIAH EU - Binnen Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities wordt een ‘digitale werkbank’ voor alfawetenschappers in Europa gerealiseerd. DANS levert de CIO voor DARIAH.

DataCiteDataCite is een internationaal samenwerkingsverband, in 2009 opgericht door een aantal toonaangevende onderzoeksbibliotheken, archieven en technische informatiecentra uit de hele wereld. DataCite maakt zich sterk voor het delen van onderzoeksgegevens en een betere bescherming van onderzoeksinvesteringen. DANS is onderdeel van dit samenwerkingsverband.

Global Dataverse Community Consortium (GDCC) - Dataverse is een open source webapplicatie voor het delen, bewaren, citeren, onderzoeken en analyseren van onderzoeksdata. DANS gebruikt deze software voor DataverseNL en werkt samen met anderen binnen dit consortium aan de verder ontwikkeling van Dataverse. 

DDI Alliance - Het Data Documentation Initiative (DDI) is een internationale standaard voor het beschrijven van data, voortkomend uit interviews en surveys van sociale-, gedrags-, economische- en gezondheidswetenschappen. DANS is lid van de DDI Alliance.

DPC - De Digital Preservation Coalition helpt haar leden robuuste duurzame toegang tot digitale content en services te leveren, waardoor hun collecties van blijvende waarde zijn. De coalitie bevordert verder de kennis van de achterliggende strategische, culturele en technologische problemen en ondersteunt de leden met belangenbehartiging, personeelsontwikkeling, capaciteitsopbouw en partnerschappen. DANS is lid van de DPC.

DRYADDryad - De Dryad Digital Repository bevat onderzoeksdata van meer dan vijftigduizend wetenschappers. DANS verzorgt de back-up en garandeert de bruikbaarheid van de digital object identifiers (DOI’s) van Dryad nu en in de toekomst. Ingrid Dillo is lid van de board of directors van Dryad.

EHRI - De European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) werkt aan het online ontsluiten van Holocaustbronnen. DANS houdt zich bezig met metadatastandaarden en de integratie van metadata van de collecties van de diverse instellingen.

EuroCRIS - euroCRIS is de internationale organisatie die zich bezighoudt met de interoperabiliteit van onderzoeksinformatiesystemen. DANS heeft enige tijd het secretarisschap van euroCRIS verzorgd. 

EOSC - De European Open Science Cloud werkt aan het gemakkelijker delen en combineren van data, ook over interdisciplinaire grenzen heen. Binnen de projecten EOSCpilot, EOSC-hub en FREYA werkt DANS actief aan de realisatie van EOSC en er liggen meer EOSC programma's en activiteiten in het verschiet.

EUDAT - Binnen EUDAT wordt een duurzame infrastructuur ontwikkeld voor betere toegang tot wetenschappelijke data voor wetenschappers uit Europa. DANS is partner in EUDAT.

GreyNet - GreyNet houdt zich bezig met onderzoek, publicatie, open access en onderwijs op het gebied van grijze literatuur. Daarnaast faciliteert zij onderzoek en dialoog tussen partijen die zich met het onderwerp bezighouden. DANS blijft graag in contact met deze community en maakt onderdeel uit van de Resource Policy Commitee van GreyNet. 

ICPSR - De data van het Amerikaanse Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR) zijn kosteloos beschikbaar via DANS. Lees meer over de dienstverlening van ICPSR via DANS.

World Data System - WDS bevordert de toegang tot en het lange termijn beheer van wetenschappelijke gegevens, data-diensten, producten en informatie. Ingrid Dillo is lid van het Wetenschappelijk Comité.

Knowledge ExchangeKnowledge Exchange - Knowledge Exchange (KE) biedt een infrastructuur voor onderzoeksinformatie op internationaal niveau en faciliteert kennisuitwisseling tussen zowel experts als organisaties. Ingrid Dillo was lid van de researchdata-expertgroep van KE.  

Mendeley - De door onderzoekers gepubliceerde onderzoeksdata op het platform Mendeley Data worden bij DANS voor de lange termijn opgeslagen.

OECDOECD - De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is een samenwerkingsverband van 35 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. DANS werkt onder de paraplu van de OECD aan duurzame businessmodellen voor datarepositories; Ingrid Dillo was co-chair van het project.

Research Data Alliance (RDA) - De Research Data Alliance is in 2013 opgericht om het delen van onderzoeksdata te bevorderen. De werkgroepen van de RDA, waarin medewerkers van talrijke onderzoeksorganisaties vertegenwoordigd zijn, komen samen tijdens plenaire bijeenkomsten. Nederland was in 2014 gastland voor deze grote internationale onderzoeksdataconferentie, op voordracht van DANS (organisational member) en een aantal partners uit het onderzoeksveld en het bedrijfsleven. Ingrid Dillo is co-chair van de RDA council. DANS coördineert de Nederlandse RDA Node.

Science Europe - Science Europe is een non-profit organisatie die de belangrijkste onderzoeksfinanciers in Europa vertegenwoordigt. Peter Doorn, directeur DANS, is voorzitter van de Europe Working Group on Research Data.