U bent hier: Home > Over DANS > Organisatie en beleid > Juridische informatie

Juridische informatie

Licentie-overeenkomst

Bij het deponeren van databestanden in EASY wordt met DANS een licentie-overeenkomst (pdf) afgesproken. Deze is op de meest relevante wetten en gedragscodes gebaseerd, zoals: de Auteurswet, de Databankenwet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en VSNU Gedragscodes. De belangrijkste punten uit de licentie-overeenkomst zijn:

 • De licentie is ‘niet-exclusief’. Dit houdt in dat de eigenaar van de data alle vrijheid houdt om deze ook elders te deponeren en/of beschikbaar te stellen.
 • De licentie-overeenkomst biedt de keuze tussen Open access, Open access for registered users of Restricted access. Open access biedt vrije toegang voor iedere gebruiker, wel of niet geregistreerd (volgens de CC Zero Waiver). Bij Open access for registered users heeft iedere geregistreerde gebruiker onbeperkt toegang tot de data. Bij Restricted access is de toegang beperkt en alleen op aanvraag mogelijk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een tijdelijk embargo.
 • Met uitzondering van de toegangscategorie Open access (CC Zero Waiver) doet de depositor bij deponering geen afstand van databank- en mogelijke auteursrechten; die blijven bij de onderzoeker. In de categorie Open access (CC Zero Waiver) doet de depositor afstand van alle mogelijk op de dataset berustende rechten. De licentie geeft aan DANS het recht om de dataset op te nemen in het archief en deze ter beschikking te stellen onder de door de deponeerder aangegeven voorwaarden.
 • De databestanden mogen geen onderdelen bevatten waarop rechten van anderen rusten.

Meer weten? Lees de toelichting op de licentie-overeenkomst (pdf).

Gebruiksvoorwaarden

In de gebruiksvoorwaarden DANS (pdf) staan de regels voor het gebruik van data uit EASY, in samenhang met de licentievoorwaarden. Ook in deze voorwaarden wordt rekening gehouden met het hierboven geschetste wettelijke kader. De belangrijke punten uit de gebruiksvoorwaarden zijn:

 • De gebruiker dient, in het bijzonder bij verspreiding of openbaarmaking, eventuele auteurs- en/of databankrechten die op de dataset rusten, te eerbiedigen. Dit geldt niet voor databestanden die onder de CC Zero Waiver zijn gedeponeerd.
 • Wanneer in publicaties gebruik gemaakt wordt van datasets uit EASY moet daar met een bibliografische referentie naar verwezen worden.
 • Datasets die persoonsgegevens, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, bevatten, mogen uitsluitend ten behoeve van wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek gebruikt worden.
 • Een aparte categorie vormen oral history interviews: databestanden die beeld- en geluidsopnamen bevatten. Voor deze interviews is door de betrokkene expliciet toestemming gegeven, hetzij voor het onbeperkt openbaar maken van het interview hetzij voor tot wetenschappelijk onderzoek beperkt gebruik. Meer informatie hierover staat in het Rapport met betrekking tot authenticiteit en juridische aspecten van de kerncollectie Getuigen Verhalen (pdf).
 • Gebruikers stemmen ermee in dat hun persoonsgegevens (naam, organisatie en functie) vermeld zullen worden, op het voor geregistreerde gebruikers toegankelijke deel van de website van DANS, indien zij een dataset downloaden, tenzij zij hier bezwaar tegen hebben gemaakt.

Meer weten? Lees de toelichting op de gebruiksvoorwaarden (pdf).

Privacyverklaring

DANS beschikt over een privacyverklaring. Hier is ook een klachtenprocedure in opgenomen.

Hoelang moeten data bewaard worden?

Bij DANS merken we dat bij onderzoekers veel vragen leven over de bewaartermijn van onderzoeksdata. Daarom zetten we hierbij de regels op een rij:

 • Veel onderzoeksdata zijn het waard om lang toegankelijk te blijven voor nieuw onderzoek. DANS bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens en stimuleert dat onderzoekers gegevens duurzaam archiveren en hergebruiken.
 • Naast de mogelijkheid van hergebruik moeten data ook beschikbaar zijn voor replicatie en verificatie van het onderzoek. De Nederlandse gedragscode voor wetenschapsbeoefening (VSNU, 2014) noemt voor ruwe data tien jaar als de minimale bewaartermijn. De gedragscode vermeldt echter niet wanneer deze termijn begint. DANS stelt voor om uit te gaan van (uiterlijk) drie maanden na afronding van het onderzoek. DANS beschouwt tien jaar niet als “de lange termijn”: de oudste data die bij DANS te vinden zijn, dateren immers uit 1964. Uw data worden na afloop van deze periode dus net zo goed in het duurzame archief toegankelijk gehouden.
 • Niet alle data hoeven voor de lange termijn bewaard te worden: tussenversies zijn niet altijd nodig en vele vormen van vooral empirisch onderzoek kunnen relatief eenvoudig herhaald worden. Criteria voor deze keuze vindt u in Selection of Research Data, Guidelines for appraising and selecting research data (pdf) of de verkorte versie Checklist bewaren en selecteren van data op de website van Research Data Netherlands.
 • Voor gegevens afkomstig uit gezondheidsonderzoek bestaan, afhankelijk van de mate van anonimisering, afwijkende bewaarregels.  Indien deze gegevens ‘indirect identificerende’ persoonsdata bevatten, mogen deze volgens de Gedragscode Gezondheidsonderzoek ‘in de regel’ niet langer dan vijf jaar worden bewaard na publicatie van het onderzoek. Raadpleeg voor nadere uitleg deze gedragscode.

Aansprakelijkheid EASY

DANS is niet aansprakelijk voor de inhoud van de datasets die via EASY beschikbaar worden gesteld. Meer informatie staat in de disclaimer.

Rechten in EASY

Het motto van DANS is: open als het kan, beschermd als het moet. DANS bevordert dat onderzoeksdata en publicaties met zo weinig mogelijk beperkingen beschikbaar worden gesteld. Lees meer hierover op deze pagina.