U bent hier: Home > Over DANS > Organisatie en beleid > Juridische informatie

Juridische informatie

Licentie-overeenkomst

Bij het deponeren van databestanden in EASY wordt met DANS een licentie-overeenkomst (.pdf) afgesproken. Deze is op de meest relevante wetten en gedragscodes gebaseerd, zoals: de Auteurswet, de Databankenwet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en VSNU Gedragscodes. De belangrijkste punten uit de licentie-overeenkomst zijn:

  • De licentie is ‘niet-exclusief’. Dit houdt in dat de eigenaar van de data alle vrijheid houdt om deze ook elders te deponeren en/of beschikbaar te stellen.
  • De licentie-overeenkomst biedt de keuze tussen Open access, Open access for registered users of Restricted access. Open access biedt vrije toegang voor iedere gebruiker, wel of niet geregistreerd (volgens de CC Zero Waiver). Bij Open access for registered users heeft iedere geregistreerde gebruiker onbeperkt toegang tot de data. Bij Restricted access is de toegang beperkt en alleen op aanvraag mogelijk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een tijdelijk embargo.
  • Met uitzondering van de toegangscategorie Open access (CC Zero Waiver) doet de depositor bij deponering geen afstand van databank- en mogelijke auteursrechten; die blijven bij de onderzoeker. In de categorie Open access (CC Zero Waiver) doet de depositor afstand van alle mogelijk op de dataset berustende rechten. De licentie geeft aan DANS het recht om de dataset op te nemen in het archief en deze ter beschikking te stellen onder de door de deponeerder aangegeven voorwaarden.
  • De databestanden mogen geen onderdelen bevatten waarop rechten van anderen rusten.

Meer weten? Lees de toelichting op de licentie-overeenkomst (.pdf).

Gebruiksvoorwaarden

In de gebruiksvoorwaarden DANS (.pdf) staan de regels voor het gebruik van data uit EASY, in samenhang met de licentievoorwaarden. Ook in deze voorwaarden wordt rekening gehouden met het hierboven geschetste wettelijke kader. De belangrijke punten uit de gebruiksvoorwaarden zijn:

  • De gebruiker dient, in het bijzonder bij verspreiding of openbaarmaking, eventuele auteurs- en/of databankrechten die op de dataset rusten, te eerbiedigen. Dit geldt niet voor databestanden die onder de CC Zero Waiver zijn gedeponeerd.
  • Wanneer in publicaties gebruik gemaakt wordt van datasets uit EASY moet daar met een bibliografische referentie naar verwezen worden.
  • Datasets die persoonsgegevens, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bevatten, mogen uitsluitend ten behoeve van wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek gebruikt worden.
  • Een aparte categorie vormen oral history interviews: databestanden die beeld- en geluidsopnamen bevatten. Voor deze interviews is door de betrokkene expliciet toestemming gegeven, hetzij voor het onbeperkt openbaar maken van het interview hetzij voor tot wetenschappelijk onderzoek beperkt gebruik. Meer informatie hierover staat in het Rapport met betrekking tot authenticiteit en juridische aspecten van de kerncollectie Getuigen Verhalen (.pdf).
  • Gebruikers stemmen ermee in dat hun persoonsgegevens (naam, organisatie en functie) vermeld zullen worden, op het voor geregistreerde gebruikers toegankelijke deel van de website van DANS, indien zij een dataset downloaden, tenzij zij hier bezwaar tegen hebben gemaakt.

Meer weten? Lees de toelichting op de gebruiksvoorwaarden (.pdf).

Privacyverklaring

DANS beschikt over een privacyverklaring. Hier is ook een klachtenprocedure in opgenomen.

Aansprakelijkheid 

DANS is niet aansprakelijk voor de inhoud van de datasets die via EASY beschikbaar worden gesteld. Meer informatie staat in de disclaimer.

Eigendomsrechten

Het motto van DANS is: open als het kan, beschermd als het moet. DANS bevordert dat onderzoeksdata en publicaties met zo weinig mogelijk beperkingen beschikbaar worden gesteld. Lees meer hierover op deze pagina.