U bent hier: Home > Over DANS > Diensten > EASY > Toelichting data deponeren > Voor het deponeren

Voor het deponeren

De volgende punten zijn van belang voor het deponeren van uw data:

Licentie-overeenkomst en gebruiksvoorwaarden

Als u data deponeert in EASY sluit u automatisch een licentie-overeenkomst met DANS. In samenhang met deze overeenkomst staan in de Gebruiksvoorwaarden de regels voor het gebruik van data uit EASY. In beide documenten wordt rekening gehouden met het geldende wettelijke kader, zoals de Auteurswet, de Databankenwet, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en VSNU Gedragscodes. Bij het aangaan van de licentie-overeenkomst verklaart u dat u toestemming heeft van eventuele rechthebbenden. Denk hierbij aan auteurs-, databank- of octrooirecht. Kijk voor meer informatie op de webpagina Juridische informatie.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens in de zin van de AVG zijn gegevens waarmee een levend persoon geïdentificeerd kan worden, direct of indirect. Bijvoorbeeld via een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of via elementen die kenmerkend zijn voor iemands fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Wanneer gegevens anoniem zijn, is er geen sprake van persoonsgegevens. Gepseudonimiseerde gegevens zijn wel persoonsgegevens.

 • Als deponeerder van de dataset bent u verwerkersverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), DANS is verwerker in de zin van de AVG. Tussen U en DANS moet een verwerkersovereenkomst afgesloten worden. DANS werkt aan een standaard verwerkersovereenkomst.
 • Als verwerkersverantwoordelijke in de zin van de AVG bent u verantwoordelijk voor de juiste verwerking van persoonsgegevens tijdens en na het onderzoek. Denk hierbij aan de nodige afspraken in toestemmingverklaringen (informed consent).
 • DANS archiveert persoonsgegevens altijd met toegangscategorie Restricted Access (request permission)
  • Onderzoekspraktijk:
   • Voor het anonimiseren van data kunt u denken aan hercodering: bijvoorbeeld geboortedatum naar geboortejaar, postcode naar alleen cijfers en beroep naar een standaardclassificatie: het Nederlandse SBC of internationale ISCO.

Bestandsformaten

Niet alle bestandsformaten geven zekerheid over de bruikbaarheid, toegankelijkheid en duurzaamheid van data op de lange termijn. DANS werkt met ‘Preferred Formats’ (geschikte bestandsformaten). Meer informatie staat op de webpagina Bestandsformaten.

Voor de duurzame archivering van de audiovisuele bestanden worden deze door DANS geconverteerd naar een voorkeursformaat indien in een ander formaat geleverd. Deze conversies worden door DANS als de originele bestanden in het archief beschouwd.

Documentatie en bestanden voorbereiden

 • Welke bestanden deponeert u? Niet alle data hoeven voor de lange termijn bewaard te worden: criteria voor deze keuze vindt u in Selection of Research Data, Guidelines for appraising and selecting research data (.pdf) of de verkorte versie 'checklist bewaren en selecteren van data' op de website van Research Data Netherlands.
 • Zorg voor de relevante documentatie: hoe zijn de data verzameld en wat houden de variabelen, afkortingen en terminologie in? Denk hierbij aan: codeboeken en de opzet van de dataset.
 • Bevat uw dataset veel bestanden? Lever dan ook een bestandenlijst aan: een opsomming van de bestandsnamen, een beschrijving van de inhoud van en de mogelijke samenhang tussen de bestanden.
 • Bevat uw dataset persoonsgegevens? DANS maakt persoonsgegevens niet openbaar. Bestandsnamen zijn door iedereen te bekijken. Persoonsgegevens mogen daarom niet in bestandsnamen voorkomen. Bibliografische gegevens zijn hierop een uitzondering.

Disciplinespecifieke aanleverspecificaties 

Voor de onderstaande disciplines geldt de volgende aanleverspecificatie:

 • Historische wetenschappen
  • Een beschrijving van de (archivalische) bronnen, 
  • de gebruikte selectieprocedure, 
  • de manier waarop de bronnen zijn gebruikt en
  • welke standaarden of classificatiesystemen (zoals HISCO) zijn gebruikt.
 • Maatschappij- en gedragswetenschappen
  • De variablelabelsen value labels
  • de vragenlijst(en) of andere onderzoeksinstrumenten, 
  • de veldwerkrapportage (indien beschikbaar) en 
  • een codebook (beschrijving van de variabelen en informatie over de populatie, soort data (units of observation/analysis), steekproef(procedure), (non)respons, methode van data verzamelen, wegingsvariabelen en geconstrueerde en/of afgeleide variabelen).
 • Taal- en literatuurwetenschappen
 • Archeologie:
  • Wanneer archeologische projecten zijn beschreven met de archeologische pakbon (SIKB0102 standaard) dienen deze projecten bij het Provinciaal Depot ingediend te worden. De bestanden van de datasets die bij de Provincies worden gedeponeerd moeten worden aangeleverd in Preferred Formats.
   Via het Provinciaal Depot Beheer Systeem (PDBS) worden de datasets automatisch opgenomen in EASY.
  • Bij uitgebreide datasets moeten gebruikers goed inzicht kunnen krijgen in de inhoud van de diverse bestanden. De handleiding Archeologische Metadata helpt met het opstellen van de benodigde documentatie.
  • Persoonlijke contactgegevens van veldmedewerkers of opdrachtgevers moeten uit de geleverde documenten worden verwijderd. Denk hierbij aan het overzicht van personeel in het Plan van Aanpak of de administratieve gegevens in de eindrapportage.
 • Oral History en audiovisuele bronnen:
  • Een transcriptie van het interview is zeer wenselijk met het oog op hergebruik van de data. DANS heeft hiervoor een template (.pdf) beschikbaar. 
  • Wenst u dat het audiovisuele materiaal door gebruikers afgespeeld kan worden in EASY op de ‘audio/video’-tab? Het aanleveren van metadata en databestanden gaat dan via de ‘bulk-import methode’. Houdt u er rekening mee dat in dit geval voor elk interview een eigen dataset nodig is en dat u gevraagd zal worden om een overkoepelende projectbeschrijving aan te leveren voor een projectpagina in EASY, een zogenaamde ‘Thematische collectie’.

Tariefinformatie

DANS hanteert geen vaste prijs voor het deponeren van data, het tarief wordt door een aantal factoren bepaald. Voor individuele onderzoekers met datasets kleiner dan 50 GB is deponeren gratis; neem voor datasets van boven de 50 GB contact met ons op. Kijk voor meer informatie op deze webpagina.

Meer informatie

>> Op de webpagina's Publicaties en Informatiemateriaal staat meer achtergrondinformatie

>> Lees ook de webpagina 'Informatie tijdens het deponeren' en de webpagina 'Informatie na het deponeren'

>> Naar EASY om data te deponeren